• Υπέρηχος (triplex) καρδιάς
 • Υπέρηχος (Triplex) καρωτίδων
 • Triplex αγγείων κάτω άκρων
 • Υπέρηχος κοιλίας
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Holter ρυθμού
 • Holter πίεσης
 • Οξυμετρία συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής 24-48 ωρών
 • Εξέταση τροπονίνης Ι στα πλάισια ελέγχου οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου
 • Εξέταση D dimers στα πλαίσια ελέγχου πνευμονικής εμβολής
 • Ενδοφλέβιες εγχύσεις
 • Τοποθέτηση ορού